Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 02/2024

Ngày 30/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1288/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2024.

* Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 02 năm 2024 với 01 dự án sau: Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối.

Ảnh minh họa

 * Tổ chức thực hiện.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm đăng tải Danh mục lên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, phần mềm ứng dụng (App) Smart Quảng Nam; Báo Quảng Nam đăng trên Báo Quảng Nam online; Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên chuyên mục Xúc tiến đầu tư của Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đảm bảo công khai, rộng rãi thông tin để các nhà đầu tư quan tâm liên hệ, đăng ký đầu tư.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường; UBND huyện Núi Thành; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

3. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, UBND huyện Núi Thành căn cứ Danh mục được phê duyệt để thực hiện các hồ sơ, thủ tục đất đai theo đúng quy định; đảm bảo dự án triển khai đúng quy mô, diện tích đã đề xuất.

* Chi tiết Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 30/5/202 và danh mục dự án tải tại đây.

Tin liên quan

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn