Tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 17/01/2023, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 205/TTCP-C.IV về điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 đối với tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thanh tra Chính phủ chấm điểm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Nam năm 2021 là 62,49 điểm/100 điểm.

Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 01/01/2023, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 8833/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch yêu cầu và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 tại đơn vị.

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn