Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Theo Thông báo số 168/TB-SKHĐT ngày 11/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư: lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Ngày 07/02/2023, xét đề nghị của Chánh Thanh Tra Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư như sau:

Họ tên:Nguyễn Quang Thử

Chức vụ:Giám đốc Sở

Số điện thoại:0235 3504567 (0913424027)

Email:thuqn@quangnam.gov.vn