Tìm kiếm

Tìm thấy 47 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. 2022
2 Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tháng 10/2022. 2022
3 Giải trình số dư kế hoạch vốn năm 2021 còn lại chưa giải ngân sau khi chốt số liệu lập quyết toán 2022
4 Đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp 2022
5 V/v cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. 2022
6 Tờ trình đề nghị cấp bổ sung kinh phí thực hiện dự án Nâng cấp, triển khai hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung. 2022
7 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022
8 Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022
9 Về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022
10 Quyết định về việc điều chỉnh và giao bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 2022