Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Quang Tiên Sơn
Ông Lê Quang Tiên Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Thọ Tường
Ông Lê Thọ Tường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Kim
Bà Nguyễn Thị Kim

Chức vụ: Chuyên viên

4 Trần Phi Hùng
Ông Trần Phi Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Thanh Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Kế toán

6 Nguyễn Chức
Ông Nguyễn Chức

Chức vụ: Viên chức

7 Trịnh Thị Hồng Nga
Bà Trịnh Thị Hồng Nga

Chức vụ: Trưởng phòng

8 Nguyễn Tiến Anh
Ông Nguyễn Tiến Anh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

9 Ngô Thị Lệ Vân
Bà Ngô Thị Lệ Vân

Chức vụ: Chuyên viên

10 Phan Thị Hồng Nga
Bà Phan Thị Hồng Nga

Chức vụ: Chuyên viên

11 Hoàng Thị Hồng Hoa
Bà Hoàng Thị Hồng Hoa

Chức vụ: Chuyên viên

12 Hồ Thanh Hùng
Ông Hồ Thanh Hùng

Chức vụ: Bảo vệ

13 Nguyễn Thanh Tùng
Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Chuyên viên

14 Trần Phương Nam
Ông Trần Phương Nam

Chức vụ: Chuyên viên

15 Hứa Văn  Bảy
Ông Hứa Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

16 Võ Thị Lệ Huyền
Bà Võ Thị Lệ Huyền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

17 Nguyễn Khánh Thành
Ông Nguyễn Khánh Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

18 Đoàn Qúy Phượng
Bà Đoàn Qúy Phượng

Chức vụ: Cán sự

19 Nguyễn Thanh Phi
Ông Nguyễn Thanh Phi

Chức vụ: Chuyên viên

20 Đỗ Lê Xuân Luyến
Bà Đỗ Lê Xuân Luyến

Chức vụ: Chuyên viên