Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Nguyễn Hồng Sơn
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

42 Nguyễn Thị Chung Thủy
Bà Nguyễn Thị Chung Thủy

Chức vụ: Phó trưởng phòng

43 Võ Văn Dũng
Ông Võ Văn Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng

44 Tống Quốc Hưng
Ông Tống Quốc Hưng

Chức vụ: Phó trưởng phòng phụ trách

45 Võ Văn Trung
Ông Võ Văn Trung

Chức vụ: Chuyên viên

46 Phạm Vũ Kim Chung
Bà Phạm Vũ Kim Chung

Chức vụ: Chuyên viên

47 Bùi Thị Lý
Bà Bùi Thị Lý

Chức vụ: Chuyên viên

48 Trần Dư
Ông Trần Dư

Chức vụ: Trưởng phòng

49 Nguyễn Văn Phi
Ông Nguyễn Văn Phi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

50 Lê Thị Lệ Thủy
Bà Lê Thị Lệ Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

51 Nguyễn Thị Phương Thanh
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Cán sự

52 Zơ Râm Ươm
Ông Zơ Râm Ươm

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

53 Chrưm Hồ Thủy Trúc
Bà Chrưm Hồ Thủy Trúc

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

54 Lê Văn Mai
Ông Lê Văn Mai

Chức vụ: Trưởng phòng

55 Phạm Văn Thương
Ông Phạm Văn Thương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

56 Nguyễn Thị Kim Miết
Bà Nguyễn Thị Kim Miết

Chức vụ: Chuyên viên

57 Võ Ngọc Tuấn
Ông Võ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

58 Phan Duy Phong
Bà Phan Duy Phong

Chức vụ: Chuyên viên

59 Nguyễn Thị Thu Hiền
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

60 Huỳnh Văn Cường
Ông Huỳnh Văn Cường

Chức vụ: Trưởng phòng