Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Phan Thị Thanh Kim
Bà Phan Thị Thanh Kim

Chức vụ: Chuyên viên

62 Hoàng Thị Minh Lý
Bà Hoàng Thị Minh Lý

Chức vụ: Chuyên viên

63 Hoàng Thế Thi
Ông Hoàng Thế Thi

Chức vụ: Chuyên viên

64 Nguyễn Thị Mỹ
Bà Nguyễn Thị Mỹ

Chức vụ: Chuyên viên

65 Đỗ Văn Luật
Ông Đỗ Văn Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

66 Nguyễn Thị Kim Thạch
Bà Nguyễn Thị Kim Thạch

Chức vụ: Phó phòng

67 Trần Ngọc Hiển
Ông Trần Ngọc Hiển

Chức vụ: Chuyên viên

68 Đỗ Trình Vạn Trung
Ông Đỗ Trình Vạn Trung

Chức vụ: Chuyên viên

69 Trần Ngọc Quang
Ông Trần Ngọc Quang

Chức vụ: Chuyên viên

70 Hồ Văn Kiên
Ông Hồ Văn Kiên

Chức vụ: Phó trưởng phòng

71 Nguyễn Thế Thọ
Ông Nguyễn Thế Thọ

Chức vụ: Cán sự

72 Ngô Thị Hiền
Bà Ngô Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

73 Hồ Thị Thái Châu
Bà Hồ Thị Thái Châu

Chức vụ: Chuyên viên

74 Đinh Thị Quang Thu
Bà Đinh Thị Quang Thu

Chức vụ: Chuyên viên

75 Nguyễn Hữu Đắc
Ông Nguyễn Hữu Đắc

Chức vụ: Trưởng phòng

76 Đặng Tuyết Lan
Bà Đặng Tuyết Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

77 Nguyễn Thị Ái Hậu
Bà Nguyễn Thị Ái Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

78 Mai Thị Kim Dung
Bà Mai Thị Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

79 Thái Viết Cam
Ông Thái Viết Cam

Chức vụ: Chuyên viên

80 Trương Công Hùng
Ông Trương Công Hùng

Chức vụ: Trưởng phòng