Phòng VHTT Huyện, Thành phố, Thị xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
81 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

82 Võ Ngọc Đào
Bà Võ Ngọc Đào

Chức vụ: Chuyên viên

83 Nguyễn Thanh Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

84 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

85 Phan Thanh Thanh
Ông Phan Thanh Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

86 Nguyễn Thị Thanh Dân
Bà Nguyễn Thị Thanh Dân

Chức vụ: Kế toán

87 Nguyễn Chí Toàn
Ông Nguyễn Chí Toàn

Chức vụ: Trưởng phòng

88 Palăng Bưng
Ông Palăng Bưng

Chức vụ: Phó phòng

89 Pơloong Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

90 Alăng Thị Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

91 Arâl Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: Chuyên viên

92 Hồ Công Luận
Ông Hồ Công Luận

Chức vụ: Trưởng phòng

93 Trần Hữu Phước
Ông Trần Hữu Phước

Chức vụ: Phó trưởng phòng

94 Nguyễn Thị Kim Thiện
Bà Nguyễn Thị Kim Thiện

Chức vụ: Chuyên viên

95 Đoàn Thị Mỹ Vân
Bà Đoàn Thị Mỹ Vân

Chức vụ: Chuyên viên

96 Phan Thị Dung
Bà Phan Thị Dung

Chức vụ: Chuyên viên

97 Nguyễn Thị Yên
Bà Nguyễn Thị Yên

Chức vụ: Chuyên viên