Phòng VHTT Đại Lộc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hứa Văn   Bảy
Ông Hứa Văn Bảy

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Võ Thị Lệ  Huyền
Bà Võ Thị Lệ Huyền

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Khánh  Thành
Ông Nguyễn Khánh Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

4 Đoàn Qúy  Phượng
Bà Đoàn Qúy Phượng

Chức vụ: Cán sự

5 Nguyễn Thanh  Phi
Ông Nguyễn Thanh Phi

Chức vụ: Chuyên viên

6 Đỗ Lê  Xuân  Luyến
Bà Đỗ Lê Xuân Luyến

Chức vụ: Chuyên viên