Phòng VHTT Duy Xuyên


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thị Ngọc Hải
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Đặng Văn  Minh
Ông Đặng Văn Minh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Xuân  Hương
Bà Nguyễn Thị Xuân Hương

Chức vụ: Phó trưởng phòng

4 Nguyễn Từ  Linh
Ông Nguyễn Từ Linh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Như  Phước
Bà Nguyễn Thị Như Phước

Chức vụ: Kế toán

6 Phạm Thị Thu  Vân
Bà Phạm Thị Thu Vân

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Thị  Tuyết
Bà Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Chuyên viên