Phòng VHTT Hiệp Đức


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hồng Sơn
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Chung Thủy
Bà Nguyễn Thị Chung Thủy

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Võ Văn Dũng
Ông Võ Văn Dũng

Chức vụ: Phó trưởng phòng