Phòng VHTT Nam Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Dư
Ông Trần Dư

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Văn Phi
Ông Nguyễn Văn Phi

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Lê Thị Lệ  Thủy
Bà Lê Thị Lệ Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Phương  Thanh
Bà Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Cán sự

5 Zơ Râm  Ươm
Ông Zơ Râm Ươm

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng

6 Chrưm Hồ Thủy Trúc
Bà Chrưm Hồ Thủy Trúc

Chức vụ: Nhân viên hợp đồng