Phòng VHTT Phú Ninh


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đỗ Văn  Luật
Ông Đỗ Văn Luật

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Kim  Thạch
Bà Nguyễn Thị Kim Thạch

Chức vụ: Phó phòng

3 Trần Ngọc  Hiển
Ông Trần Ngọc Hiển

Chức vụ: Chuyên viên

4 Đỗ Trình Vạn  Trung
Ông Đỗ Trình Vạn Trung

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Ngọc  Quang
Ông Trần Ngọc Quang

Chức vụ: Chuyên viên