Phòng VHTT Tam Kỳ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu  Đắc
Ông Nguyễn Hữu Đắc

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Đặng Tuyết  Lan
Bà Đặng Tuyết Lan

Chức vụ: Trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Ái  Hậu
Bà Nguyễn Thị Ái Hậu

Chức vụ: Chuyên viên

4 Mai Thị Kim  Dung
Bà Mai Thị Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

5 Thái Viết  Cam
Ông Thái Viết Cam

Chức vụ: Chuyên viên