Phòng VHTT Nông Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh  Anh
Ông Nguyễn Thanh Anh

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Thành
Bà Nguyễn Thị Thành

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Phan Thanh  Thanh
Ông Phan Thanh Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Thanh  Dân
Bà Nguyễn Thị Thanh Dân

Chức vụ: Kế toán