Phòng VHTT Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Chí  Toàn
Ông Nguyễn Chí Toàn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Palăng  Bưng
Ông Palăng Bưng

Chức vụ: Phó phòng

3 Pơloong  Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

4 Alăng Thị  Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

5 Arâl  Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: Chuyên viên