Trung tâm VHTT - TTTH Nam Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bớt  Xớp
Ông Bớt Xớp

Chức vụ: Phó giám đốc

2 Châu Ngọc   Vĩnh
Ông Châu Ngọc Vĩnh

Chức vụ: Giám đốc

3 Nguyễn Anh Khoa
Ông Nguyễn Anh Khoa

Chức vụ: Kỹ thuật viên

4 Phạm Văn  Thủy
Ông Phạm Văn Thủy

Chức vụ: Phóng viên

5 Hồ Văn  Khanh
Ông Hồ Văn Khanh

Chức vụ: Phóng viên

6 Nguyễn Ngọc Nhuận
Ông Nguyễn Ngọc Nhuận

Chức vụ: Kỹ thuật viên

7 Brao  Thum
Ông Brao Thum

Chức vụ: Phát thanh viên

8 Tơ Ngôl  Hiếu
Ông Tơ Ngôl Hiếu

Chức vụ: Kỹ thuật viên

9 Brao  Thơm
Bà Brao Thơm

Chức vụ: Phóng viên

10 Lê Thị  Bắc
Bà Lê Thị Bắc

Chức vụ: Nhân Viên

11 Bùi Văn  Lán
Ông Bùi Văn Lán

Chức vụ: Nhân Viên