Phòng VHTT Quế Sơn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lê Quang Tiên Sơn
Ông Lê Quang Tiên Sơn

Chức vụ: Trưởng phòng

2 Lê Thọ Tường
Ông Lê Thọ Tường

Chức vụ: Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Thị Kim
Bà Nguyễn Thị Kim

Chức vụ: Chuyên viên

4 Trần Phi Hùng
Ông Trần Phi Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Thanh  Tâm
Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chức vụ: Kế toán

6 Nguyễn Chức
Ông Nguyễn Chức

Chức vụ: Viên chức