Tìm kiếm đề tài khoa học

Tìm thấy 13 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Đính kèm
1 Xây dựng khung phần mềm dùng chung cho dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Nam 2015
2 Xây dựng cổng thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Quảng Nam 2014
3 Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý và phát triển lĩnh vực Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 2013
4 Xây dựng cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin khoa học công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã hội phục vụ xây dựng nông thôn miền núi tại quảng nam 2013
5 Ứng dụng công nghệ GIS phục vụ phát triển ngành du lịch Quảng Nam 2013
6 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống thông tin quản lý cán bộ công nhân viên chức cấp tỉnh và thử nghiệm áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 2012
7 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí xuất bản và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 2011
8 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan nhà nước. 2010
9 Nghiên cứu thực trạng và khả năng triển khai ứng dụng xác thực cổng thông tin điện tử 2010
10 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại tỉnh Quảng Nam 2009