Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
1

Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
2

Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
3

Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
4

Cho phép họp báo trong nước (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí
5

Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Xem chi tiết >>
Báo chí