Ban giám đốc

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

A. THÔNG TIN CHUNG:

 

 

Phạm Hồng Quảng
(Giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học máy tính
Điện thoại: 0905048555 - 0235.3815555
phquang@quangnam.gov.vn 


Phạm Thị Ngọc Quyên
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
Điện thoại: 0914239151 - 0235.3505868
quyenptn@quangnam.gov.vn 


Nguyễn Hồng Lai 
(Phó giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Điện thoại: 0935.753.111; 0868510510
lainh2@quangnam.gov.vn

B. NHIỆM VỤ:

1. Ông Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở 

a) Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông; là chủ tài khoản của cơ quan; 
b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành thông tin và truyền thông, tài chính, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng, hạ tầng Công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, an toàn thông tin, an ninh mạng, công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão của tỉnh; công tổ chức, cán bộ, bí mật nhà nước, Quốc phòng - an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, tiếp công dân, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quy chế dân chủ cơ sở và các công tác khác do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao;
c) Trực tiếp chỉ đạo đơn vị: Thanh tra, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (QTI);
d) Tham gia các ban chỉ đạo, các hội đồng của tỉnh theo phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chủ tịch các hội đồng, ban chỉ đạo của Sở: Thi đua - khen thưởng và kỷ luật, hội đồng lương, quy chế dân chủ, các ban chỉ đạo khác khi cần thiết theo quy định của pháp luật; là người phát ngôn của Sở;
đ) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông đơn vị:  Tam Kỳ, Hiệp Đức, Quế Sơn và Nông Sơn.


 2. Bà Phạm Thị Ngọc Quyên - Phó Giám đốc Sở

Giúp việc cho Giám đốc Sở và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: 
a) Lĩnh vực thẩm định các dự án thuộc lĩnh vực CNTT, kinh tế số, xã hội số, bưu chính, chuyển phát, tần số vô tuyến điện, hạ tầng, thiết bị phát thanh, truyền hình, công nghiệp công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế;
b) Công tác cải cách hành chính của tỉnh, các chương trình mục tiêu Quốc gia, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, Công đoàn Sở;
c) Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách;
d) Phụ trách thi đua khối Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị thành phố
đ) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo đơn vị: Phòng CNTT-BCVT;
e) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông của các huyện: Hội An, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên phước, Phú Ninh, Núi Thành và Thăng Bình.;
f) Tham gia làm thành viên của các ban chỉ đạo, ban quản lý, hội đồng, tổ chuyên gia của tỉnh, của Sở theo lĩnh vực phụ trách và theo phân công của Giám đốc Sở;
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. 


 3. Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Giám đốc Sở. 

Giúp việc cho Giám đốc Sở và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: 
a) Lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở; Thống kê, tổng hợp, quản trị, văn thư, lưu trữ; phòng cháy, chữa cháy cơ quan; 
b) Dịch vụ công, cải cách hành chính, hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001.2015 của Sở, Pháp chế, văn hóa công sở và đạo đức công vụ; dân vận chính quyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bản tin thông tấn, quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, công tác kiểm tra các hoạt động thông tin và truyền thông, phòng chống gian lận thương mại;
c) Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách;
d) Tham gia làm thành viên của các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; 
đ) Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Sở; Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Sở; phụ trách chỉ đạo Đoàn Thanh niên Sở;
e) Phụ trách công tác thi đua khối Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình;
f) Theo dõi và chỉ đạo đơn vị: Văn phòng và Phòng Thông tin- Báo chí- Xuất bản;
g) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thông tin và truyền thông của các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và Phước Sơn;
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền. 
 

Tin liên quan