Ban giám đốc

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

A. THÔNG TIN CHUNG:

 

 

Phạm Hồng Quảng
(Giám đốc)
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học máy tính
Điện thoại: 0905048555 - 0235.3815555
phquang@quangnam.gov.vn