Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ:

1. Tưởng Thị Ngọ : 

 

Chức vụ: Trưởng phòng 
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3845526
  + Di động : 0903541413
  + Email :ngott@quangnam.gov.vn

2. Trần Thị Kim Châu: 

 

Chức vụ: Phó phòng
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
 Số điện thoại:
 + Cơ quan : 0235.3845526
 + Di động :  0967626466
 + Email: chauttk@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Huỳnh Điểu: 

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Việt Nam học
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3845526
  + Di động : 0976100098
  + Email :dieunth@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan