Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ:

1. Trương Thái Sơn : 

 

Chức vụ: Trưởng phòng 
  Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0941 455 785
  + Mail: sontt@quangnam.gov.vn

2. Nguyễn Văn Hoàng: 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT
  Chức vụ : Phó phòng
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 02353845528
  + Di động : 0934.805.678
  + Mail: hoangnv1@quangnam.gov.vn

3. Nguyễn Thị Thúy Kiều: 

 

Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thông tin
  Chức vụ :Chuyên viên
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0906504589
  + Mail: kieuntt@quangnam.gov.vn

4. Bùi Trọng Hiệp: 

 

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin 
  Chức vụ: Chuyên viên
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0974003261
  +Mail: hiepbt@quangnam.gov.vn

5. Trần Thị Thanh Phương: 

 

- Chức vụ: Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
- Số điện thoại:
  + Cơ quan : 0235.3811760
  + Di động : 0943593793

  + Mail : phuongttt@quangnam.gov.vn

6. Phạm Văn Tài

- Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ thông tin
- Số điện thoại:
   + Cơ quan : 02353.811760
   + Di động: 0978291283
   + Mail : taipv@quangnam.gov.vn

7. Hoàng Thế Thi

- Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: 
- Số điện thoại:
   + Cơ quan : 02353.811760
   + Di động: 0979905164
   + Mail 

8. Nguyễn Ngọc Cường