Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

I. NHÂN SỰ:

1. Đào Thị Thanh Thảo : 

 

Chức vụ: Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Máy tính
 Số điện thoại:
 + Cơ quan : 0235.3820999
 + Di động : 0916379555
 + EMail : thaodtt@quangnam.gov.vn

2. Trần Thị Thanh Phương: 

 

Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3820999
+ Di động: 0943593793
+ Email: phuongttt@quangnam.gov.vn

3. Trần Xuân Cảnh: 

 

Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số điện thoại:
 + Cơ quan: 0235.3820999
 + Di động: 0972955557
 + Email: canhtx@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan