Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

IV. NHÂN SỰ:

1. Nguyễn Văn Nam : 

 

Chức vụ: Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3811762
+ Di động: 0948109777
+ Email:namnv@quangnam.gov.vn

2. Nguyễn Hữu Dũng: 

 

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông
Số điện thoại:
+ Cơ quan: 0235.3811762
+ Di động : 0914118822
+ Email: dungnh@quangnam.gov.vn

3. Phan Nguyễn Thiên Thư: 

Chức vụ: Chuyên viên
  Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  Số điện thoại:
  + Cơ quan : 02353.811762
  + Di động :  0905881504
  + Email: thupnt@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan