Chức năng nhiệm vụ

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Điện thoại: 0235.2240116
Email: sales@quangnam.gov.vn

II. CHỨC NĂNG :

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Quảng Nam có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao về:

- Tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (Portal Quảng Nam), công bố các thông tin chính thức của tỉnh Quảng Nam trên Internet; Là đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của tỉnh với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan; Tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Quảng Nam.

- Thực hiện các hoạt động sự nghiệp về Thông tin và Truyền thông; Trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống Công nghệ thông tin và Truyền thông của tỉnh. Đảm bảo các hệ thống vận hành an toàn, thông suốt và an ninh thông tin; Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai các hoạt động xây dựng và phát triển chính quyền điện tử tiến đến chính quyền số trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển lĩnh vực nội dung số; Nghiên cứu, thiết kế, triển khai các hệ thống Thông tin và Truyền thông; Tham gia đào tạo nguồn nhân lực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

III. NHIỆM VỤ :

1. Quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (www.quangnam.gov.vn) đảm bảo kết nối với các hệ thống thông tin khác của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan khác trong tỉnh; Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định hiện hành và tổ chức, quản lý, công bố các thông tin chính thức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến và cung cấp các dịch vụ tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền qua Cổng thông tin điện tử tỉnh.

2. Nghiên cứu, đề xuất cho Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Quảng Nam.

3. Quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông dùng chung trên địa bàn tỉnh như: Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, hệ thống mạng diện rộng (mạng WAN), mạng truyền số liệu chuyên dùng, hội nghị truyền hình trực tuyến... đảm bảo kỹ thuật và an toàn, an ninh thông tin.

4. Quản trị, vận hành và nâng cấp, phát triển các hệ thống phần mềm dùng chung trên địa bàn tỉnh như: Quản lý văn bản và điều hành công việc, Một cửa, Dịch vụ công trực tuyến, các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Email công vụ... đảm bảo hệ thống luôn hoạt động 24/24h và đảm bảo tính đồng bộ, tích hợp, khả năng kết nối, chia sẻ thông tin.

5. Tổ chức thu thập và xử lý thông tin về an toàn mạng Internet, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin và tham gia cảnh báo sớm với nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Phát triển lĩnh vực nội dung số; Xây dựng, triển khai và cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội.

7. Tổ chức tư vấn, thiết kế, thẩm tra, giám sát, tư vấn đấu thầu các dự án thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật; Đo, kiểm định, kiểm thử các chỉ tiêu kỹ thuật và chất lượng các phần mềm, công trình, dự án thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; Xây dựng quy hoạch thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyên thông.

8. Tổ chức triển khai công tác thông tin tuyên truyền; tổ chức các chương trình, sự kiện và các hoạt động truyền thông trong và ngoài tỉnh.

9. Tổ chức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ngành Thông tin và Truyền thông; Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản công theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.

11. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam và các cơ quan quản lý cấp trên.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và cấp có thẩm quyền giao.

Tin liên quan