Cơ cấu tổ chức

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Ban lãnh đạo:
Ông: Trương Thanh Bình
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Cử nhân kinh tế
Số điện thoại:
+ Di động:  0915134284
+ Email: binhtt@quangnam.gov.vn