Chứng thư số

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

GIỚI THIỆU:

Chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bí mật, chống chối bỏ) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin và qua mạng) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Hiện nay có các loại chứng thư số sau:

- Chứng thư số cá nhân: dành cho cá nhân công tác trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.

- Chứng thư số tổ chức: dành cho các các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.

- Chứng thư số cho thiết bị: SSL (Web Server, Mail server, VPN server...).

VĂN BẢN PHÁP LÝ:

 - Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

-  Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng về Qui định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020;

-  Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

- Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

- NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

-  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

HƯỚNG DẪN: 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 Tải về
- Tài liệu hướng dẫn ký số và xác thực chữ ký số bằng phần mềm VSignPDF Tải về

TẢI VỀ: 

1/MẪU BIỂU: 

- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân.
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư số
- Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao 
- Văn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê bao
- Văn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê bao
- Văn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp
- Văn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư số
- Biên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồi
- Biên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mật
- Danh sách đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức

2/PHẦN MỀM:

- Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (Windows 32bit)

- Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.4 (Windows 32 bit)

- Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01 (Windows 64 bit)

- Phần mềm ký số và xác thực chữ ký số VSIGN-PDF version 3.1.4 (Windows 64 bit)
 

 

 

Tin liên quan