Phần mềm quản lý cán bộ công chức - viên chức

Tổng quan về phần mềm quản lý cán bộ công chức - viên chức

1.     Sự cần thiết phải đầu tư

–     Việc xây dựng, thực hiện và quản trị hiệu quả một hệ thống thông tin quản lý CBCCVC tích hợp toàn tỉnh để hổ trợ cho công tác quản lý và sử dụng CBCCVC theo quy định của luật cán bộ công chức, luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

–     Trên cơ sở hiện trạng về công tác quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh vừa nêu, yêu cầu về cơ sở hạ tầng và giải pháp phần mềm để nâng cao hiệu lực quản lý được đặt ra.

–     Phải có hạ tầng kỹ thuật (máy tính nối mạng và truyền thông) và có CBCCVC biết sử dụng máy để chuyên làm công tác quản lý CBCCVC trên mạng ở các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam.

–     Thống nhất chung quy trình quản lý nghiệp vụ về công tác quản lý hồ sơ CBCCVC trên toàn tỉnh.

–     Trên cơ sở quy trình nghiệp vụ đã thống nhất, xây dựng phần mềm quản lý CBCCVC trên máy tính

–     Triển khai việc xây dựng CSDL CBCCVC cho mỗi sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam

–     Triển khai việc xây dựng CSDL CBCCVC cho mỗi huyện, thành phố tỉnh Quảng Nam.

–     Kết nối tất cả các CSDL CBCCVC của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trên mạng diện rộng theo phương thức truyền thông thích hợp để tạo nên CSDL CBCCVC chung cho toàn tỉnh.

–     Trên cơ sở về kỹ thuật và phần mềm xây dựng được trên phạm vi toàn tỉnh, công tác quản lý hồ sơ CBCCVC sẽ đáp ứng rất tốt yêu cầu quản lý CBCCVC theo phương thức khoa học và hiện đại. Có như vậy việc quản lý nguồn nhân lực của tỉnh mới đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính đặt ra trong thời gian trước mắt và lâu dài. Điều đó sẽ tạo điều kiện rất tốt cho công tác tổ chức tại mọi cấp và mọi cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng như ở tầm vĩ mô toàn tỉnh Quảng Nam.

2. Yêu cầu và nội dung đầu tư
a. Yêu cầu chung

–     Thống nhất và tin học hóa các hình thức lưu trữ, phổ cập, trao đổi, tìm kiếm, xử lý thông tin để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động liên quan đến CBCCVC.

–     Xây dựng hệ thống các kho cơ sở dữ liệu thông tin về CBCCVC khắc phục một cách cơ bản tình trạng các cứ thông tin, cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu của lãnh đạo, CBCCVC quản lý, CBCCVC chuyên môn một cách thuận tiện, chính xác, đầy đủ và kịp thời.

–     Hệ thống đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu và thông tin giữa các đơn vị.

–     Có khả năng quản lý dữ liệu CBCCVC thống nhất trên địa bàn Tỉnh. Lưu trữ hồ sơ tất cả các CBCCVC trong từng Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (bao gồm các đơn vị trực thuộc).

–     Hỗ trợ công tác quản lý hành chính Nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

b. Các nội dung đầu tư và các nghiệp vụ cần tin học hóa

STT

Các nghiệp vụ

Mô tả

1

Nhân sự

 Quản lý các thông tin cá nhân và các hoạt đô%3ḅng liên quan đến nhân sự
+ Lý lịch: Quản lý lý lịch cá nhân
+ Quá trình công tác: Quản lý quá trình công tác
+ Quá trình đạo tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, đào tạo, bồi dưỡng...
+ Quan hê%3ḅ gia đình: Quản lý thông tin quan hê%3ḅ gia đình
+ Tham gia tổ chức khác: Quản lý thông tin CBCCVC tham gia các tổ chức khác
+ Nghỉ hưu: Quản lý thông tin nghỉ hưu
+ Thôi viê%3ḅc: Quản lý thông tin thôi viê%3ḅc
+ Đánh giá – phân loại CBCC: Quản lý các đánh giá, xếp loại của CBCCVC hằng năm.

2

Khen thưởng – kỷ luật

 Quản lý thông tin khen thưởng - kỷ luâ%3ḅt
+ Yêu cầu về lưu trữ: Cập nhật và lưu trữ quá trình khen thưởng – kỷ luật của CBCCVC.
+ Yêu cầu về tra cứu: Tra cứu danh sách những người đã được khen thưởng – kỷ luật theo năm.

3

 Điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận

 Quản lý thông tin về điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận CBCCVC
+ Yêu cầu về lưu trữ: Lưu trữ quá trình điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận CBCCVC.
+ Yêu cầu về tra cứu: Tra cứu theo ngày, tháng, năm điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận CBCCVC.
+ Yêu cầu về thống kê, báo cáo: In danh sách CBCCVC đã được điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận theo mẫu.

4

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

 Quản lý thông tin về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCCVC.
+ Yêu cầu về lưu trữ: Lưu trữ quá trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCCVC.
+ Yêu cầu về tra cứu: Tra cứu theo số quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; ngày quyết định, chức vụ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; số năm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.
Dựa trên hồ sơ CBCCVC để tra cứu.
+ Yêu cầu về thống kê, báo cáo: In danh sách những người đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo mẫu.
+ In danh sách những CBCCVC đã đến thời hạn bổ nhiệm lại.

5

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng

 Quản lý thông tin về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.
 Quản lý các khóa đào tạo, bồi dưỡng đối với CBCCVC.
+ Danh sách CBCCVC tham gia đào tạo: Xem danh sách đào tạo, bồi dưỡng.
+ Kết quả đào tạo: Câ%3ḅp nhâ%3ḅt kết quả đào tạo, bồi dưỡng.
+ Thông tin các cơ sở đào tạo: Câ%3ḅp nhâ%3ḅt thông tin các cơ sở đào tạo.
+ Xem quá trình đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC
+ Yêu cầu về lưu trữ:
• Lưu trữ danh sách những người đã được quy hoạch.
• Lưu trữ danh sách những người đã được đi đào tạo, bồi dưỡng.
• Lưu trữ quá trình đào tạo, bồi dưỡng của CBCCVC.

6

Nghỉ hưu, thôi việc

 Quản lý thông tin nghỉ hưu, thôi việc của CBCCVC
+ Yêu cầu về lưu trữ: Cập nhật vào hồ sơ CBCCVC và lưu danh sách trích ngang những người đã có quyết định nghỉ hưu, thôi việc.
+ Yêu cầu về tra cứu: Tra cứu thông tin cá nhân những người đã nghỉ hưu, thôi việc, những người đã đến tuổi nghỉ hưu.

7

Tuyển dụng

 Tuyển dụng: Quản lý quá trình tuyển dụng
+ Kỳ tuyển dụng: Quản lý kỳ tuyển dụng.
+ Thông tin CCVC bổ nhiệm vào ngạch sau khi đã hết thời gian tập sự.

8

Quản lý tiền lương

 Quản lý nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn cho CBCCVC
+ Yêu cầu về lưu trữ: Lưu trữ quá trình diễn biến lương của CBCCVC, cập nhật lương mới cho những CBCCVC đã được xét duyệt nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn.
+ Yêu cầu về tra cứu: Những thông tin cần tra cứu: mã CBCCVC, mã số ngạch, bậc,hệ số lương, ngày hưởng lương, ngày nâng lương lần sau, tra cứu những CBCCVC đã được nâng lương.
+ Tra cứu CBCCVC đến thời hạn nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung.
+ Yêu cầu về tính toán
+ Phụ cấp: Quản lý phụ cấp của CBCCVC
+ Import lương hàng tháng: Thực hiê%3ḅn import bảng lương hàng tháng vào hê%3ḅ thống

9

Hợp đồng lao động

 Hợp đồng lao đô%3ḅng: Quản lý hợp đồng lao đô%3ḅng
+ Hợp đồng lao đô%3ḅng: Câ%3ḅp nhâ%3ḅt thông tin hợp đồng lao đô%3ḅng
+ Danh sách những người hết hạn hợp đồng: Xem danh sách những người hết hạn hợp đồng lao đô%3ḅng

10

Chức danh

 Quản lý chức danh CBCCVC trong cơ quan, đơn vị.
+ Chức danh: Gán chức danh cho Phòng chuyên môn
+ Xem chức danh còn trống: Xem thông tin các chức danh còn trống của các Phòng ban
+ Gán CBVVCC chức danh mới: Quản lý thông tin chức danh cho CBCCVC mới: Kiểm tra danh sách; cấp mã công chức, viên chức.
+ Thuyên chuyển chức danh: Quản lý quá trình thuyên chuyển chức danh
+ Nhân sự theo chức danh: Xem thông tin nhân sự theo các chức danh đã có.

Tin liên quan