Danh sách mã xã, phường, thị trấn của Tỉnh Quảng Nam

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH QUẢNG NAM Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 18 huyện thành phố,244 xã, phường, thị trấn.

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA TỈNH QUẢNG NAM

STT

Tên đơn vị hành chính

Mã  huyện, thành phố

Mã xã, phường, thị trấn

I

 Thành phố Tam Kỳ

 

 

1

 Phường Tân Thạnh

502

20335

2

 Phường Phước Hòa

502

20338

3

 Phường An Mỹ

502

20341

4

 Phường Hòa Hương

502

20344

5

 Phường An Xuân

502

20347

6

 Phường An Sơn

502

20350

7

 Phường Trường Xuân

502

20353

8

 Phường An Phú

502

20356

9

 Phường Hoà Thuận

502

20375

...........................................
Tải danh sách tại đây: Danh sách các xã, phường, thị trấn của tỉnh Quảng Nam.xls

Tin liên quan