Tăng cường thanh kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang vừa chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1973/UBND-TD ngày 05/6/2012 về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 1496/UBND-NC ngày 03/5/2013 về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu

Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng làm phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền quản lý, trong đó đặc biệt chú ý sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc đề xuất phương án giải quyết, công khai quyết định giải quyết các vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng, và tập trung chỉ đạo các cơ quan, cá nhân liên quan tổ chức thi hành ngay quyết định, không để tồn đọng, kéo dài. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Chủ tịch cũng chỉ đạo Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan rà soát, theo dõi các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người tồn đọng, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Kịp thời tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định. Theo dõi, giữ mối liên hệ thường xuyên và thông tin tình hình, kết quả giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan của Trung ương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc. Định kỳ hàng tháng, quý, năm (vào ngày 25 của tháng, ngày 25 của tháng cuối quý) tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc về UBND tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ.
                                                                                                Theo quangnam.gov.vn

Tin liên quan