Số liệu thanh, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015

Số liệu thanh, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015

Thanh tra Sở tiến hành 10 cuộc thanh,  kiểm tra đối với 33 tổ chức cá nhân

Tin liên quan