Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa truyền hình mặt đất trên sóng PTTH

Năm 2015, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc hỗ trợ 11.459 đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực bắc Quảng Nam bị ảnh hưởng khi thành phố Đà Nẵng thực hiện số hóa.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất trên sóng phát thanh, truyền hình và trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài TTTH các huyện, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền sau:

1. Bố trí thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp (không ít hơn 01 lần/ 1 tuần), khung giờ phát sóng ngay sau các chương trình thời sự, thời điểm có đông người nghe trong ngày để phát video clip, audio clip tuyên truyền về số hóa truyền hình (do Sở TT&TT cung cấp). Ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng tuyên truyền vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Trước mắt thực hiện phát sóng audio clip tuyên truyền số hóa được đính kèm.

2. Chủ động biên soạn nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất, tổ chức phát trên hệ thống Đài TTTH huyện, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở. Tăng thời lượng phổ biến về số hóa truyền hình bằng các bản tin về số hóa truyền hình trên hệ thống Đài PTTH huyện, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở tại địa phương.

3. Công tác thống kê, báo cáo: Thực hiện thống kê, báo cáo thời lượng phát sóng tuyên truyền số hóa truyền hình khi Sở Thông tin và Truyền thông có yêu cầu.

4. Thời gian thực hiện tuyên truyền: từ tháng 1/2016 đến hết tháng 12/2016.

5. Hệ thống thông tin hỗ trợ: Các nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất tham khảo tại website Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ https://stttt.quangnam.gov.vn, mục Truyền hình số mặt đất  và trên trang thông tin điện tử về số hóa truyền hình của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sohoatruyenhinh.gov.vn,

6. Về tổ chức thực hiện: đề nghị Đài Truyền thanh- Truyền hình các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện. Phòng Văn hóa thông tin các huyện thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các Đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền số hóa truyền hình theo nội dung công văn này.

File tuyen truyen lan 1 - 2016

Tin liên quan