số liệu hoạt động viễn thông tháng 1/2018

số liệu hoạt động viễn thông tháng 1/2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. Viễn thông Số lượng
1. Tổng số thuê bao
- Thuê bao điện thoại (thuê bao) 1,204,387
  Trong đó: + Số thuê bao cố định  34,251
                    + Số thuê bao di động 1,170,136
- Thuê bao internet (thuê bao)  140,776
2. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới
 - Mật độ điện thoại /100 dân  74.77
 Trong đó: + Mật độ điện thoại cố định 2.12
                   + Mật độ điện thoại di động  72.65

Tin liên quan