Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018

Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018

I. Viễn thông Số lượng
1. Tổng số thuê bao
- Thuê bao điện thoại (thuê bao) 1,184,799
  Trong đó: + Số thuê bao cố định  28,722
                    + Số thuê bao di động 1,156,077
- Thuê bao internet (thuê bao)  147,196
2. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới
 - Mật độ điện thoại /100 dân  73.55
 Trong đó: + Mật độ điện thoại cố định 1.78
                   + Mật độ điện thoại di động  71.77

Tin liên quan