Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 03/2018

Số liệu hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnh tháng 03/2018

I. Viễn thông Số lượng
1. Tổng số thuê bao
- Thuê bao điện thoại (thuê bao) 1,197,405
  Trong đó: + Số thuê bao cố định  33,644
                    + Số thuê bao di động 1,163,761
- Thuê bao internet (thuê bao)  146,871
2. Chỉ tiêu phát triển mạng lưới
 - Mật độ điện thoại /100 dân  74.34
 Trong đó: + Mật độ điện thoại cố định 2.09
                   + Mật độ điện thoại di động  72.25

Tin liên quan