Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX”

Ngày 6/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam ban hành Quyết định số 80/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX” thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (thực hiện năm 2019). Với những nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX.

2. Giá trị gói thầu: 146.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu đồng).

3. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng.

5. Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2019.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Tin liên quan