Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng email công vụ toàn tỉnh

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ dung Kế hoạch lựa chọn nhà thâu dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, hạng mục Xây dựng email công vụ toàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Gói thầu: Lập thiết kế thi công và dự toán

- Giá trị gói thầu: 109.308.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh chín triệu, ba trăm linh tám ngàn đồng).

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

- Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

2. Gói thầu: Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán

- Giá trị gói thầu: 5.132.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, một trăm ba mươi hai ngàn đồng).

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn 

- Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý I/2019.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.


Tin liên quan