Hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo ở dạng điện tử

Đây là nội dung mới tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, hằng năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp thẻ nhà báo vào 2 đợt, thời điểm xét cấp thẻ nhà báo là ngày 1/1 và ngày 21/6.

Kỳ hạn cấp thẻ nhà báo là 5 năm, Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp, cấp đổi thẻ nhà báo theo kỳ hạn mới vào ngày 1/1 của năm bắt đầu kỳ hạn mới. Kỳ hạn của thẻ nhà báo hiện hành được tính từ ngày 1/1/2021.

Đối tượng được đề nghị cấp, cấp đổi, đổi, cấp lại thẻ nhà báo gồm: Cấp thẻ nhà báo cho những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 27 Luật Báo chí để hoạt động báo chí; cấp đổi thẻ nhà báo cho những người đã được cấp thẻ nhà báo khi hết kỳ hạn của thẻ nhà báo; người đã được cấp thẻ nhà báo khi chuyển sang làm việc tại cơ quan, đơn vị công tác khác mà vẫn thuộc đối tượng được cấp thẻ nhà báo theo quy định tại Điều 26 Luật Báo chí thì phải làm thủ tục đổi thẻ nhà báo về cơ quan mới; người đã được cấp thẻ nhà báo nhưng làm mất, làm hỏng muốn được cấp lại thẻ nhà báo.

Điện tử hóa hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo

Điểm mới của dự thảo Thông tư là quy định hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo gồm các tài liệu, giấy tờ ở dạng điện tử:

a) Bản khai đăng ký cấp thẻ nhà báo do người được đề nghị cấp thẻ nhà báo kê khai theo mẫu; được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo ký và đóng dấu hoặc ký số (Mẫu số 01);

b) Bản chính hoặc bản sao các tài liệu, giấy tờ: Bằng đại học, cao đẳng (đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 27 Luật Báo chí), có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền đối với bản sao tài liệu, giấy tờ;

c) Bản chính hoặc bản sao các tài liệu, giấy tờ: Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động và các văn bản khác có liên quan để chứng minh thời gian công tác liên tục hai (2) năm trở lên tại cơ quan báo chí đề nghị cấp thẻ hoặc tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương, được cơ quan báo chí xác nhận đối với bản sao tài liệu, giấy tờ;

d) Tài liệu chứng minh thời điểm đóng bảo hiểm xã hội tại cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo; uỷ nhiệm chi thanh toán tiền lương hoặc tiền công, tiền thù lao, tiền nhuận bút trong trường hợp bảo hiểm xã hội không được đóng tại cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo;

đ) Danh sách tác phẩm báo chí đã đăng, phát đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 và Khoản 6 Điều 26 Luật Báo chí (Mẫu số 02);

e) Bản tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ nhà báo, được người đứng đầu cơ quan đề nghị cấp thẻ nhà báo ký và đóng dấu hoặc ký số (Mẫu số 03).

Hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ nhà báo gồm các tài liệu, giấy tờ ở dạng điện tử như quy định tại Điểm a, đ và e.

Về thủ tục xét cấp, cấp đổi thẻ nhà báo: Cơ quan đề nghị cấp, cấp đổi thẻ nhà báo gửi hồ sơ đề nghị cấp thẻ nhà báo trước ngày 1/11 và ngày 21/4 hằng năm và trước 120 ngày tính đến thời điểm thẻ nhà báo hết thời hạn sử dụng được quy định trên thẻ đến các cơ quan như sau:

Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với các đối tượng thuộc các cơ quan báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, hội nhà báo các cấp và giảng viên chuyên ngành về báo chí;

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) đối với các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ xét cấp, cấp đổi thẻ nhà báo đối với hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi thẻ nhà báo hợp lệ.

Thu hồi thẻ nhà báo

Đối với các trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo quy định tại Khoản 6 Điều 28 Luật Báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định thu hồi thẻ nhà báo.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi thẻ nhà báo, người đứng đầu cơ quan của người bị thu hồi thẻ nhà báo có trách nhiệm thu lại thẻ nhà báo của người bị thu hồi thẻ nhà báo nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Tin liên quan