Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

THông báo kết luận số 468/TB-UBND ngày 18/10/2021 tải về tại đây

Tin liên quan