Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Tờ trình số 74/TTr-STTTT ngày 07/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan