Báo cáo Kết quả thẩm định Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số 262/TĐ-STTTT ngày 25/3/2022 về Kết quả thẩm định Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan