Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Tờ trình số 75/TTr-STTTT ngày 12/4/2022 về đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan