Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và dự toán chi tiết Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 415/TĐ-STTTT ngày 06/5/2022 về Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và dự toán chi tiết Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan