Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022

.

1.Chương trình Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022   Tải về

2. Dự thảo báo cáo Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2022   Tải về

3. Dự thảo báo cáo tóm tắt sơ kết 6 tháng năm 2022   Tải về

4. Tham luận Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022   Tải về

Tin liên quan