Tăng cường thanh kiểm tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang vừa chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1973/UBND-TD ngày 05/6/2012 về nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 1496/UBND-NC ngày 03/5/2013 về việc tập trung giải quyết các vụ việc khiếu

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó với cơn bão số 12

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công điện số 13/CĐ-UBND ngày 2/11/2013 gởi Ban Chỉ huy PCLB tỉnh; Ban Chỉ huy TKCN tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.