Công điện về tập trung ứng phó tình hình mưa lũ

Công điện về tập trung ứng phó tình hình mưa lũ

Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Kết luận đồng chí Hồ Quang Bửu, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp về tình hình triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam

Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp với Tiểu ban Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Công tác tuyên truyền báo chí quý III năm 2021

THÔNG BÁO Công tác tuyên truyền báo chí quý III năm 2021

THỂ LỆ Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

THỂ LỆ Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (phiên họp thứ 3)

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam (phiên họp thứ 3)

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam