Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 29-30-31/2021

Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban Tuần 29-30-31/2021

Thông cáo báo chí số 95 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/8/2021)

Thông cáo báo chí số 95 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 01/8/2021)

Thông cáo báo chí số 94 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 31/7/2021)

Thông cáo báo chí số 94 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 31/7/2021)

Thông cáo báo chí số 93 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/7/2021)

Thông cáo báo chí số 93 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 30/7/2021)

Kết luận của đồng chí Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc ngày 29/7/2021 về thống nhất thủ tục triển khai hạng mục phát sinh bổ sung dự án Qoffice

Kết luận của đồng chí Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại buổi làm việc ngày 29/7/2021 về thống nhất thủ tục triển khai hạng mục phát sinh bổ sung dự án Qoffice

Thông cáo báo chí số 91 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/7/2021)

Thông cáo báo chí số 91 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 28/7/2021)

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ quang Bửu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ quang Bửu tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thông cáo báo chí số 90 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 27/7/2021)

Thông cáo báo chí số 90 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 27/7/2021)

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở TTTT, cơ quan, đơn vị liên quan về chuyển đổi số

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Sở TTTT, cơ quan, đơn vị liên quan về chuyển đổi số

Thông cáo báo chí số 88 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 26/7/2021)

Thông cáo báo chí số 88 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ngày 26/7/2021)