Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và dự toán chi tiết Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo số 415/TĐ-STTTT ngày 06/5/2022 về Báo cáo kết quả thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và dự toán chi tiết Hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Tờ trình số 75/TTr-STTTT ngày 12/4/2022 về đề nghị phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Xây dựng Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo Kết quả thẩm định Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành báo cáo số 262/TĐ-STTTT ngày 25/3/2022 về Kết quả thẩm định Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam.

Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Tờ trình số 74/TTr-STTTT ngày 07/4/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thuê Dịch vụ công nghệ thông tin Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam.

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot).

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm Hệ thống thiết bị lưu trữ SAN và Lập trình, xây dựng các module phân hệ của hệ thống (chatbot)Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Chatbot trong Cổng dịch vụ Hành chính công và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Quyết định

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mở rộng Hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục xây dựng email công vụ toàn tỉnh

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt bổ dung Kế hoạch lựa chọn nhà thâu dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, hạng mục Xây dựng email công vụ toàn tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách

Ngày 06/05/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 83/QĐ-STTTT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua sắm và lắp đặt 12 bộ bàn ghế đọc sách (mỗi bộ gồm: 01 bàn đọc sách, 06 ghế đọc sách, 01 tủ đọc sách) cho 12 điểm BĐVHX” thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (thực hiện năm 2019), với những nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX”

Ngày 6/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam ban hành Quyết định số 80/QĐ-STTTT về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đầu tư sách cho 146 điểm BĐVHX” thuộc Dự án: “Phát triển hệ thống Điểm Bưu điện văn hóa xã đảm bảo cung cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” (thực hiện năm 2019). Với những nội dung cụ thể như sau: