Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 29 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
30-2021-QĐ-UBND 17/11/2021 Đang có hiệu lực
18/2021/QĐ-UBND 19/08/2021 Đang có hiệu lực
11/2020/QĐ-UBND 29/07/2021 Đang có hiệu lực
05/2021/QĐ-UBND 16/06/2021 Đang có hiệu lực
2008/UBND-TH 12/04/2021 Đang có hiệu lực
06/2021-NQ-HĐND 13/01/2021 Đang có hiệu lực
24/2020/QĐ-UBND 31/12/2020 Đang có hiệu lực
18/2020/QĐ-UBND 03/12/2020 Đang có hiệu lực
26/2017/QĐ-UBND 27/11/2017 Đang có hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND 30/03/2015 Đang có hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND 20/03/2015 Đang có hiệu lực
35/2014/QĐ-UBND 28/10/2014 Đang có hiệu lực
31/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Đang có hiệu lực
12/2014/QĐ-UBND 12/05/2014 Đang có hiệu lực
19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Đang có hiệu lực
03/2014/CT-UBND 13/02/2014 Đang có hiệu lực
01/2014/QĐ-UBND 10/01/2014 Đang có hiệu lực
37/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Đang có hiệu lực
36/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Đang có hiệu lực
16/2013/QĐ-UBND 01/07/2013 Đang có hiệu lực
28/2011/QĐ-UBND 20/09/2011 Đang có hiệu lực
28/2011/QĐ-UBND 20/09/2011 Đang có hiệu lực
14/2014/QD-UBND 28/06/2011 Đang có hiệu lực
27 /2010/QĐ-UBND 23/11/2010 Đang có hiệu lực
30 /2008/QĐ-UBND 29/08/2008 Đang có hiệu lực